De Kanteling

MAAT is actief betrokken bij de ontwikkelingen rond De Kanteling in Groesbeek en in Nijmegen.
In Nijmegen worden zogenaamde wijkpilots georganiseerd, waarin de visie op de WMO 2012-2015 wordt uitgewerkt. Centraal in de wijkpilots staan: burgerparticipatie op wijkniveau, inrichten van Sociale Wijkteams, het wijkprofiel en het Sociale programma. In Lindenholt en Hatert is gestart met de wijkpilots. Concreet betekent dit dat in beide wijken een Sociaal Wijkteam is ingericht. Het Sociaal Wijkteam kan worden gezien als een vervolg op de Ondersteuningsteams en bestaat uit medewerkers van gemeente, welzijn- en zorgorganisaties. Het Sociale Wijkteam onderhoudt nauw contact met alle organisaties en werkers in de wijk op het gebied van wonen, zorg, welzijn, onderwijs, werk&inkomen en veiligheid.

 

 

 

Aanjagers

Het team vervult de rol van aanjager: het moet van onderaf samen met de burgers en enkele professionals de verandering stimuleren. Dit is in lijn met de Kantelingsgedachte waarbij uitgegaan wordt van zelfredzaamheid, van oplossingen in het eigen netwerk, maar ook van het voorkomen van problemen door o.a. een preventieve en eenvoudige toegang naar (collectieve en zo nodig individuele) voorzieningen.
Werken volgens de gedachte van de Kanteling leidt tot veel enthousiasme bij medewerkers. Maar het werken met een Sociaal Wijkteam brengt ook risico’s met zich mee. Het gevaar bestaat dat het Sociale Wijkteam een nieuw soort loket wordt in plaats van een vliegwiel. Of dat alle casussen plotseling worden doorgeschoven naar het Sociale Wijkteam want zij zijn zo lekker oplossingsgericht.


Hatert en Lindenholt

In Hatert en Lindenholt ontdekt men dus al snel: het Sociale Wijkteam is niet het antwoord, zelf kantelen als professional (elke professional) is wat moet gebeuren. Men kan niet meer zo maar zeggen: ‘ deze taak hoort niet bij mij, die schuif ik even door naar het Sociale Wijkteam, want die zijn immers integraal en ik niet.’ Uiteraard heeft ieder zijn expertise en de politieman is geen wijkverpleegkundige. Maar in de oude situatie hebben we wel heel veel taken en taakjes toebedeeld aan specifieke professionals. In de nieuwe professionele werkelijkheid moet iedereen aan de grenzen van zijn takenpakket rammelen, in het belang van de cliënt. Dit principe voert ver: de organisatie moet kantelen. Want een Sociale Wijkteamlid loopt straks anders vast (net zoals een burger dat nu doet!) in de taaie organisatieschotten die integrale dienstverlening belemmeren. De Kanteling is pas gemaakt als de werkprocessen achter het primaire proces gekanteld zijn. Dan wordt er ook efficiënt gewerkt: geen dubbele kosten voor overleg, afstemming en geregel.
 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg