Onverbiddelijke praktijk: Cultuuromslag

In het Jaarplan 2012 van MAAT is naast de 3 bestaande onverbiddelijke praktijken een 4e opgenomen: het gezamenlijk ontwikkelen van een referentiekader en bewerkstellingen van een cultuurverandering die aansluit op “de kanteling”.

 

 

Van eisende naar participerende burger

Deze onverbiddelijke praktijk is toegevoegd om de volgende reden:
In de WMO wordt uitgegaan van een maatschappelijke cultuurverandering van de ‘eisende burger’ naar de ‘participerende burger’. Als we de burger vragen om bij voorkomende problemen eerst zelf een oplossing te vinden en vervolgens in eigen kring te zoeken, moeten ook wij ons aanbod daarop aanpassen. Dan is het logisch dat de professionele dienstverlening aansluit bij die behoeften, waarvoor in eigen kring van de burger geen bevredigende oplossing is gevonden. Dan is standaard aanbod vanuit individuele organisaties niet meer gewenst, omdat dit de aansluiting mist bij zo’n gedifferentieerde vraag en bovendien diensten aanbiedt voor aspecten die al opgelost zijn. De dienstverlening moet dus veranderen van ‘tailor made’ naar ‘customer made’ en van categoraal naar integraal. Dit vraagt om een (cultuur-)verandering in de dienstverleningsorganisaties. Het is niet logisch deze ‘kanteling’ sec vanuit de individuele organisaties vorm te geven. Aangezien de doelstelling gemeenschappelijk is, is een gezamenlijke aanpak wel zo efficiënt. Het is goed als de professionals een centrale rol in dit veranderingsproces spelen.

Gezamenlijk referentiekader

In deze ‘onverbiddelijke praktijk’ is het de bedoeling een gezamenlijk referentiekader te ontwikkelen, onder meer door middel van het bieden van multidisciplinaire trainingen, liefs ook met gemeente ambtenaren.
In overleg met het managersoverleg MAAT is geinventarieerd welke scholingsprogramma’s reeds lopen binnen de MAAT organisaties. Hieruit zijn twee voorbeelden gepresenteerd in een managersbijeenkomst: Het Akkoord (uitgevoerd bij de OpMaat) en de Sociale Netwerk Strategie, uitgevoerd rondom de CJG’s. Bijzonder van het Akkoord is dat professionals en vrijwilligers in gemengde groepen worden getraind.

Als vervolgtraject is afgesproken om te bekijken of een gezamenlijk scholingsprogramma kan worden uitgevoerd in de Waalsprong. Verder zal worden bekeken wat de implicaties van de scholing en kanteling zijn voor het tactisch en strategisch management.

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg