Conexus en KION

In de wijken komen we steeds vaker het werkveld ‘onderwijs & kinderopvang’ tegen. Dit werkveld heeft nauwe relaties met jeugdwelzijn zoals schoolmaatschappelijk werk en jongerenwerk.  Onderwijs en kinderopvang zijn daarnaast belangrijke ‘vindplaatsen’ voor kinderen en gezinnen die extra aandacht nodig hebben. Om deze redenen verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden tussen Conexus (basisscholen), KION (kinderopvang) en MAAT.

Eigen kracht

Ook het organiseren van ‘eigen kracht’ is speerpunt bij zowel Conexus, KION als MAAT. KION werkt bijvoorbeeld aan een project waarbij ouders (moeders) worden gestimuleerd een rol te vervullen in de wijk, o.a. door het oppassen op elkaars kinderen. 

Wijkgericht werken

Ter verkenning van de samenwerking heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met een afvaardiging vanuit Conexus, KION en MAAT. Er was veel herkenning over en weer. Zo is het wijkgericht werken een gemeenschappelijk belang.  Om projecten te laten slagen is het belangrijk dat projecten binnen en buiten de school op elkaar aansluiten. Een voorbeeld is het Conexus project “ vreedzame school” . Dit is onder andere gericht op het respectvol omgaan met elkaar. Op school werkt dat goed. Helaas worden pestproblemen uit de wijk meegebracht naar school. Dat bederft de sfeer op school. De school heeft geen invloed op wat er in de buurt waar kinderen wonen gebeurt. Daarvoor is samenwerking met organisaties in de wijk van belang.

Zo zal de leefbaarheid in de wijk ook van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van een school. Wij hebben er allemaal belang bij dat het sociale klimaat in de wijk goed is. Dat moet in gezamenlijkheid worden aangepakt, dat lukt niet als individuele organisatie omdat de problemen zich op verschillende terreinen voordoen. 

Tenslotte valt er wellicht meerwaarde te behalen van samenwerking op het gebied van de maatschappelijke infrastructuur: zowel KION als Conexus beschikken over gebouwen (hardware). Dat kan worden ingezet om een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk (software). 

Bovenstaande onderwerpen worden in de praktijk verder opgepakt. Op bestuurlijk vlak worden de gesprekken eveneens voortgezet.

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg