En verder.....

 

123Vraagwijzer

De zoekfunctie op postcode is gereed binnen de 123Vraagwijzer. Nu kan er gezocht worden naar aanbod in de buurt. 

Per 1 maart is de dementievraagwijzer in opdracht van 100 uw zorg en welzijnsnetwerk opgeleverd. 

 

Waalsprong

Buurtstation Laauwik is in aanbouw. De laatste details voor de afwerking en inrichting zijn vastgesteld in een werkgroep onder leiding van. Portaal. De inhoudelijke samenwerking en het samen-kantoor-houden is onderwerp van gesprek onder werkers de komende maanden.

De eerste werkersluch Waalsprong van 2013 heeft plaatsgevonden. De wijkagent en ouderenadviseurs (Swon) hebben over hun werkzaamheden in de Waalsprong verteld.

Het petit comite waalsprong is bezig met een herorientatie.In het petit comite nemen bestuurders en managers van organisaties in de Waalsprong deel. Momenteel fungeert het overleg als kennisuitwisseling en klankbordgroep richting de gemeente voor het project ‘ maatschappelijk aanbesteden’. 

 

Hatert

Binnen het jaarthema ‘ ontmoeting’ ontwikkelt een werkgroep van wijkbewoners en werkers (o.a. bibliotheek Hatert) een werkvorm rond ‘verhalen vertellen.’  MEE begeleidt dit. Zo zijn er meer bewonersinitiatieven. Gastheren en gastvrouwen van het Hart van Hatert zijn actief in meedere bewonersinitiatieven in de wijk en nemen rollen in de voorlichting of ondersteuning van andere wijkbewoners.

 

Groesbeek

Sociaal wijkteam is aan het werk in de wijk Stekkenberg en Breedeweg. Eind mei willen partijen een notitie opleveren waarin staat hoe ze gestart zijn, waar ze dan zijn, wat de leerlessen waren, welk toekomstbeeld ze hebben, hoe ze dat willen bereiken en wat daarvoor nodig is. Hierbij wordt de gemeente betrokken.

Op 11 april vond de eerste werkerslunch van dit jaar plaats. 

Bevordering participatie bijzondere doelgroepen
11 maart was de aftrapbijeenkomst van werkers , waar de trekker  Pluryn een presentatie gegeven heeft van perspectief op de burger. Uit de deelnemende partijen heeft zich een strategische kern gevormd. Zij gaan de diverse methodes en werkwijzen t.a.v. participatie bekijken en komen op basis daarvan met een analyse en keuze. De gemeente Groesbeek is hierbij betrokken.

 

Lindenholt

In Lindenholt is een " dentank Wijkagenda" aan de slag met de thema's  “ouder worden in Lindenholt, Ontmoeting, Informatie en toegankelijkheid en Psychosociale problematiek”.  Hierbij wordt aansluiting gezocht bij lopende initatieven en (overleg)structuren in de wijk. Bewoners participeren in de denktank.

Welzijns-, zorgorganisaties en gemeente zijn druk bezig met het uitwerken van plannen om in Lindenholt gezamenlijk inloop/ activiteitenfunctie voor wijkbewoners te realiseren. 

 

Pilot Gezinstrajectbegeleiding (waakvlambegeleiding)

De pilot wordt, in overleg met gemeente en zorgverzekeraar, uitgebreid tot 20 gezinnen.

 

 

 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg