123Attent: herstart

Onlangs is een herstart gemaakt met het project 123Attent. 123Attent is een gezamenlijke achterwachtfunctie en alarmopvolging voor de deelnemende organisaties. Deelnemende organisaties op dit moment zijn: ZZG, Pluryn, Dichterbij, Ribw en Swon.

Veilig thuis wonen

Gezien de extramuralisering en het in toenemende mate afzien van hospitaliseren zullen ambulante dienstverlening en informele ondersteuning steeds belangrijker worden. Het zal mogelijk blijken meer dienstverlening dan tot nu toe gebruikelijk is in de thuissituatie te organiseren. Maar ook dan, of misschien wel nét dan, is een adequate 7*24uurs alarmcentrale en achterwacht noodzakelijk. Zelf verantwoording nemen is immers eenvoudiger als professionele achterwacht indien nodig beschikbaar is.

Herstart

Binnen MAAT is in het verleden een inventarisatie gedaan naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van een gezamenlijke achterwachtfunctie. De uitkomst is dat dit zowel haalbaar als wenselijk is. De activiteiten die vervolgens zijn ontplooid hebben (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid. In de Vennotenraad is afgesproken dat opnieuw onderzocht wordt hoe een gezamenlijke achterwacht gerealiseerd kan worden. Het project wordt in een aantal fasen doorlopen: 
1. Inventarisatie van huidige en gewenste situatie: afgerond
2. intentie-overeenkomst: september
3. functioneel programma van eisen, financieel plaatje
4. samenwerkingsovereenkomst
5. realisatie-overeenkomst
6. plan van aanpak voor uitvoering
Na elke fase vindt een go/no go moment plaats.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg