Denktank wijkagenda wonen, welzijn & zorg Lindenholt

Wonen, welzijn en zorgorganisaties zijn actief in Lindenholt op verschillende, soms overlappende, fronten. Deze diversiteit aan organisaties en projecten maakt dat een totaaloverzicht ontbreekt. Uit deze constatering is de gedachte ontstaan om een gezamenlijke wijkagenda (wonen, welzijn, zorg) te formuleren waarin de verschillende thema’s worden opgenomen die spelen in de wijk. Een soort paraplu voor de activiteiten die in Lindenholt worden uitgevoerd. Het voornemen was om de agenda samen met wijkbewoners te vullen. Een kleine groep vertegenwoordigers van bewoners en dienstverleners zijn als denktank gestart om na te denken over een mogelijke invulling en werkwijze van een Wijkagenda wonen, welzijn & zorg Lindenholt.

Aandachtsthema's

Deze groep is aan de slag gegaan met het uitwerken van de aandachtsthema’s die uit verschillende onderzoeken naar voren kwamen. Vervolgens hebben zij deze thema’s vertaald naar concrete aandachtspunten. Daarnaast hebben zij een brede inventarisatie gemaakt van lopende initiatieven. Op basis van deze inventarisatie hebben zij thema’s geïdentificeerd die naar hun mening onderbelicht bleven.
De analyse van aandachtsthema’s en lopende initiatieven uit de wijk heeft geleid tot een viertal agendapunten voor de wijkagenda wonen, welzijn, zorg: toegankelijkheid van informatie, psychische en/of psychiatrische problematiek, ouder worden in Lindenholt en ontmoeten. De volgende stap is om te komen tot een samenhangende aanpak.


Twee algemene aandachtspunten wil de denktank in ieder geval expliciet meegeven aan iedereen die aan de slag gaat in de wijk:

  • Het belang van het betrekken van wijkbewoners, niet achteraf, maar op voorhand. Dit vraagt om nieuwe vormen van bewonersparticipatie.
  • Het belang van de samenhang tussen aandachtsthema’s in de wijk. Dit is een organisatievraagstuk dat in verschillende gremia aandacht behoefte.

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg