Wijk in Beeld: een solide vertrekpunt voor een toekomstvisie

Welke initiatieven zijn kansrijk?

Bisnode Nederland, Motivaction en Stichting MAAT hebben een intersectoraal wijkanalyse instrument ontwikkeld: Wijk In Beeld (WIB). Gemeenten en maatschappelijke organisaties zijn hiermee in staat om op compacte en snelle wijze (dreigende) problemen te identificeren in hun buurt of wijk. En om naar oplossingen te zoeken, samen met bewoners.

Wijk in Beeld bestaat uit een online dashbaord met daarin informatie over zeven levensdomeinen. De informatie is op gemeente-, wijk en buurtniveau beschikbaar. Eveneens is in het dashboard informatie opgenomen over het type bewoner (leefstijl) dat in een wijk woont. Op basis van deze typering kunnen uitspraken worden gedaan over de manier waarop deze bewoners het beste betrokken kunnen worden bij thema’s die spelen in de wijk. Naast het dashboard bestaat het WIB uit spiegelgesprekken met bewoners en wijkwerkers en een
advies over werkzame interventies.

 

Voor het opstellen van een structuurvisie is inzicht in de leefbaarheid van wijken en buurten gewenst. De beschikbare en te ontwikkelen infrastructuur is immers dienstbaar aan hoe wijken en buurten en hun bewoners er voor staan. Ook bij de invoering van de WMO en de “Kanteling” is dit inzicht van groot belang. De beschikbare middelen willen we zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarbij willen we voornamelijk inzetten op interventies die leiden tot het gewenst effect en resultaat. Één ding is daarbij zeker: Om resultaten te kunnen meten moet de uitgangssituatie bekend zijn.


Door zowel te kijken naar wonen, werken, leren, sociale relaties, recreëren, gezondheid en leefstijl ontstaat een gericht antwoord op vragen als: “Hoe staat het met de leefbaarheid? En hoe staat het met de gezondheid van de bewoners? Welk type bewoners woont er? Zijn deze bewoners bereid tot het doen van vrijwilligerswerk en mantelzorg?” Wijk in Beeld helpt gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het opstellen van toekomstvisies en het effectief inzetten van middelen.


Van Data naar Daden

De gegevens worden aangeboden in een online dashboard. Hierin is ook informatie opgenomen over de dominante leefstijlen van de bewoners en hoe dat zich verhoudt tot thema’s als zelfredzaamheid en participatie. De inhoud van het dashboard kan door middel van gesprekken met bewoners en werkers worden gespiegeld aan de huidige situatie. Vervolgens wordt geadviseerd over interventies die aansluiten bij de bewoners in de wijk.
Wijk in Beeld is een uniek instrument omdat het een intersectorale benadering betreft waarbij data met leefstijlinformatie worden gecombineerd en er een vertaalslag wordt gemaakt naar concrete interventies. Het instrument is in elke gemeente inzetbaar en de informatie is op wijk- en buurtniveau beschikbaar.

Voor meer informatie zie www.wijkinbeeld.com

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg