Scholing in het kader van de Kanteling

De consequenties van de Kanteling zijn zo ingrijpend dat het vele aspecten van de MAAT organisaties treft: het dienstverleningsaanbod, de financiering en de houding en werkwijze van de professionals en het management.
De Kanteling treft ook de kern van het MAAT programma: zelfredzaamheid & saamhorigheid en samenwerking tussen organisaties op wijkniveau. Feitelijk wordt binnen MAAT al jaren gewerkt aan een kanteling. Het is zaak om de ingezette lijn vast te houden.


De Kanteling: onverbiddelijk leren van de toekomst

De Kanteling vraagt om een cultuurverandering in de maatschappij: van een eisende burger naar een participerende burger. Maar wat vraagt dit van onze professionals? Hun denkkader dient te vershuiven van aanbodgericht handelen naar vraaggericht handelen, van het denken in tekorten naar denken in krachten. De verschuiving van ‘professionals in de benen’ naar ‘burgers in de benen’. De verschuiving van regie bij de professionals naar vertrouwen in cliëntsystemen en durven loslaten van het proces. Dit gebeurt niet vanzelf.
Hiervoor is een mentaliteitsverandering nodig.
Binnen MAAT is hiervoor scholing en training ontwikkeld. Deze wordt bij voorkeur gegeven aan gemengde groepen van professionals uit verschillende organisaties, gemeente-ambtenaren en vrijwilligers.

 

Interesse?

Het ontwikkelde scholingsprogramma is ook beschikbaar andere regio's. Op basis van lokale kenmerken en vragen wordt de training op maat gemaakt.

Onderwerpen in de training zijn:

  • Ontwikkelen gezamenlijk referentiekader
  • Zelfreflectie en eigenaarschap op eigen leerbaarheid
  • Bewustwording consequenties Kanteling voor werker en burger
  • Leren werken vanuit de professionele autonomie
  • Handvatten voor voeren (keukentafel)gesprek


Wilt u meer informatie of de mogelijkheden voor uw regio bespreken dan kunt u contact opnemen met Els Bremer. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06 - 52 53 53 75 of per mail: info@maatadvies.net


 

De menselijke maat in wonen, welzijn en zorg